psychodiagnostika HR

Na nasledujúcich stranách sa môžete pravidelne dozvedieť viac o aktuálnych otázkach a súčasných trendoch v oblasti riadenia ľudských zdrojov. V rámci HR rubriky sa budeme zaoberať napríklad problematikou výberov, vzdelávania, talent manažmentu, koučingu…

Prínos pracovnej psychodiagnostiky v HR

Prvou, pomerne často diskutovanou témou v súčasnej dobe, je využitie psychodiagnostických metód v oblasti personálneho manažmentu. Z množstva informácií na trhu práce nám automaticky vyplýva základná otázka: „Čo tým všetkým reálne získam?“

Pozrime sa na vec detailnejšie.

Meranie ľudského potenciálu ako metóda nám umožňuje pozrieť sa na našich uchádzačov aj stálych zamestnancov z úplne iného pohľadu. Tým pohľadom je osobnosť človeka s jeho preferenciami, motiváciou, túžbami a želaniami. Máme možnosť nahliadnuť a dotknúť sa skutočnej podstaty motivácie, a teda aj budúcej pracovnej zaangažovanosti.

Samozrejme úspech firmy nezávisí len na jednotlivcovi a jeho individuálnom pracovnom nasadení a výkone. Za úspechom treba hľadať vzájomnú spoluprácu celého tímu. Tu môže pracovná psychodiagnostika tiež veľmi napomôcť. Okrem osobnosti a schopností  jednotlivcov môžeme skúmať aj zloženie pracovnej skupiny, či oddelenia a prípadný vplyv perspektívnych nových členov na dynamiku a kvalitu spolupráce.

Všetko sa začína výberom.

Na začiatku je vždy voľba. Pri nábore a výbere nových zamestnancov všetci zvažujeme pre a proti, snažíme sa dostať k referenciám aj k novým zdrojom informácií a v najväčšej možnej miere sa uistiť, že máme toho správneho človeka do nášho tímu a firemnej kultúry. A napriek tomu sme už mnohí z nás natrafili na výnimku, ktorá potvrdila pravidlo a sľubná hviezda sa jednoducho neosvedčila. Mohli sme spraviť ešte niečo navyše? Niečo, čo by nám dalo nápovedu alebo nás varovalo?

Napriek kvalitným technikám vedenia interview, či priamo hrania rolí v rámci assessment centier, kde si vieme overiť reakcie uchádzača v praxi nám stále niečo chýba? Práve pracovná psychodiagnostika je nástrojom, ktorý nás veľakrát sám nasmeruje. Množstvo moderných metodík ponúka možnosť zostavenia Kompetenčných modelov vytvorených priamo na mieru obsadzovanej pozícii. V spojitosti s psychometrickými nástrojmi si vieme porovnať intenzitu požadovaných kompetencií, vieme odhaliť slabé a silné stránky osobnosti uchádzača, potenciál jeho rozvoja a zároveň aj lepšie odhadnúť jeho budúce fungovanie. Vďaka psychodiagnostickým nástrojom  vieme presne na akú oblasť sa zamerať a ktoré kompetencie budúceho zamestnanca sa oplatí detailnejšie preskúmať ešte pred podpisom pracovnej zmluvy.

diagram psychodiagnostika hr

Nikto nechce dlhodobo stagnovať.

Povedzme, že máme toho správneho zamestnanca, ktorý sa v našej firme úspešne adaptoval. Dokonca u nás pôsobí dlhodobo a samozrejme prajeme si, aby to tak ostalo aj naďalej. K spokojnosti zamestnancov, okrem iných faktorov, vo výraznej miere prispieva možnosť zdokonaľovať si svoje schopnosti, nadobúdať nové poznatky a mať víziu ďalšieho kariérneho smerovania ideálne v danej firme.

Aké máme možnosti? Pravidelné hodnotiace pohovory? 360° spätná väzba? Rozhodne áno, avšak rovnako ako pri výberoch platí, že zamestnanec nám nie vždy všetko ochotne a otvorene povie. Opäť by bolo dobré mať po ruke nástroj, kde uvidíme jeho vlastné preferencie a budeme vedieť efektívne reagovať a cielene nastaviť vzdelávanie, rozvoj jeho kľúčových kompetencií a príp. iné kariérne smerovanie. Zároveň vieme touto cestou identifikovať a rozvíjať nové talenty vo firme. Talent management a leadership si vyžaduje v dnešnej dobe skutočne osobitnú pozornosť, aby nám neunikli talenty a potenciálni lídri.

Napriek úspechu na danej pozícii je potrebné mať na mysli preferencie samotného zamestnanca, aby sme zabránili jeho „vyhoreniu“. Pracovná psychodiagnostika má svoje pevné zastúpenie aj v oblasti rôznych konzultačných programov a v oblasti kariérneho poradenstva. Takto budeme pripravení reagovať na potreby zamestnanca bez toho, aby opustil našu spoločnosť.

Ako si vybrať? Existuje overená metóda, ktorá splní všetky naše požiadavky?

V súčasnosti je na trhu k dispozícii množstvo rôznych psychodiagnostických nástrojov, prispôsobených pre oblasť ľudských zdrojov. Nie všetky sú však tak flexibilné, aby pokryli všetky potreby zamestnávateľa. Existuje niekoľko psychometrických nástrojov s dlhoročnou históriou, na vývoji ktorých sa podieľali celé tímy špecialistov a ktorých platnosť je overená nielen rokmi, ale najmä praxou.

Jednou z nich je pracovná psychodiagnostika spoločnosti CEB-SHL, pôvodne vyvinutá v Anglicku. Dnes už značka svetového formátu, ktorej je málokto schopný konkurovať hlavne z dôvodu neustáleho zdokonaľovania diagnostických nástrojov, rozširovania portfólia dostupných testov na rôzne skupiny zamestnancov aj rôzne manažérske úrovne, v rôznych sektoroch trhu. Dotazníky sú neustále prekladané do mnohých svetových jazykov a štandardizované na lokálne normy, kvôli presnejším výsledkom. Dnes už môžeme        so 100% istotou povedať, že spoločnosť ponúka diagnostické nástroje, ktoré sú schopné zastrešiť celý životný cyklus zamestnanca v rámci firmy od náboru, skrz tréningy a individuálny rozvoj, riadenie výkonnosti, až po talent manažment, kariérové plánovanie a leadership.

Z balíka služieb je možné vybrať nástroj presne podľa našich požiadaviek, či sa už jedná o osobnostné dotazníky zamerané priamo na pracovné prostredie (univerzálne kompetencie, obchodný report, motivačný dotazník, leadership report) , testy schopností (verbálne, numerické a iné) a vedomostné testy (jazyky, IT, financie, a i.)

Okrem toho má spoločnosť patentované overené manažérske scenáre, assessment centrá a development centrá a 360° spätnú väzbu, čo nám umožňuje podrobný náhľad do takmer akejkoľvek pracovnej štruktúry. Okrem toho ponúka aj už spomínané zostavovanie kompetenčných modelov priamo podľa požiadaviek na konkrétne pozície.

Je pracovná psychodiagnostika finančne efektívna?

Je to skutočne len zbytočný luxus a niečo navyše? Tisícky úspešných spoločností, ktoré ju využívajú, majú na túto otázku jednoznačnú odpoveď. Pracovná psychodiagnostika im umožňuje robiť ich aktivity efektívnejšie, kvalitnejšie a v princípe aj rýchlejšie.

 

 Text: Consillium Consulting