+421 907 958 946 automaty@asovending.sk

SME HRDÍ  NA PRINCÍPY

Sme hrdí na princípy založené na potrebách našich zákazníkov. Chceme byť súčasťou Vašej firemnej kultúry a kvalita poskytovaných služieb je pre nás vždy na prvom mieste. Neustále sa vzdelávame a inovácie sú pre nás hnacím motorom. Hráme Fair Play a najlepšie riešenia sú pre nás štandardom. Partnerstvo je pre nás základným zrnkom spolupráce.

Slovenská rodinná firma so štandardami a know how svetovej úrovne.

V číslach
8000
Aktívnych
automatov
152000
Obslúžených
zákazníkov
115
Profesionálnych
technikov
26
Servisných
pobočiek

established 1992

Kľúčovým cieľom je spokojnosť zákazníkov

  

Vieme, že potreby našich klientov sa líšia, pretože každá prevádzka je jedinečná. Preto sme pre vás pripravili konfigurátor – nástroj vďaka ktorému si sami vyskladáte riešenie, ktoré najviac vyhovuje vašim požiadavkám.

podpis

Ciele a poslania Budujeme partnerstvá a meníme ich na priateľstvá.

Vyškolený servis, viacstupňová kontrola, pravidelné obnovovanie, otvorená komunikácia, pravidelná starostlivosť, priebežné informovanie o novinkách v systéme služieb

Politikou našej spoločnosti je poskytovať služby, ktoré budú trvalo uspokojovať požiadavky a potreby našich zákazníkov. Pre splnenie tohto zámeru sa zaväzujeme plniť nasledujúce zásady:
Trvalo zlepšovať všetky realizované procesy s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a zvýšenia spokojnosti zakazníkov tak, aby všetky procesy prebiehali efektívne v súlade s platným právnym poriadkom.

Zvyšovat’ kvalifikáciu a bezpečnostné povedomie zamestnancov a zabezpečovať ich trvalý odborný rast zisťovaním ich potrieb a realizáciou plánu odbornej prípravy.

Vytvárat’ vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi, založené na vzájomnej dôvere, korektnosti a vysokej kvalite poskytovaných produktov.

Zabezpečiť súlad s právnymi a inými požiadavkami, ich sledovaním a implementovaním v rámci spoločnosti.
Zdokonaľovat’ SMK, trvalo zlepšovať jeho efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkou normy STN EN ISO 9001: 2009.

Cieľavedomou prácou v oblasti predajných automatov, zameranou na maximálnu spokojnosť našich zákazníkov, sme získali kredit partnera so službami s najvyšším štandardom. Ďalším krokom na ceste k zdokonaľovaniu našich služieb bolo rozhodnutie spoločnosti prispôsobiť systém normám a predpisom všeobecne uznávanému certifikátu riadenia kvality ISO 9001: 2008 v zameraní na prevádzku, predaj, prenájom a servis nápojových a predajných automatov. Získanie certifikátu kvality chápeme ako ohodnotenie našej kvalitnej práce a potvrdenie dlhoročných skúseností v oblasti služieb nápojových a predajných automatov. Naša spoločnosť si vytvorila systém práce založený na profesionalite, spoľahlivom servise, inovatívnych technológiách a ústretovej komunikácii zameranej na požiadavky zákazníka

V rámci zlepšovania našich služieb sme prijali Etický Kódex ASO Vending, ako súbor všeobecne záväzných noriem, pravidiel a princípov podnikania firmy.Všetci zamestnanci firmy ASO VENDING a spolupracujúce osoby sú povinné konať v zhode s uvedeným kódexom a udržiavať vysoké morálne zásady pri podnikaní a prácach a vytvárať prostredie dôvery a rešpektu.Dodržiavanie týchto noriem je prísne sledované zo strany vedenia firmy.

Ako firma sa snažíme prispieť tým, ktorí pomoc potrebujú. Pravidelne prispievame do rôznych nadácií, ktoré vedia túto pomoc sprostredkovať. Medzi organizácie, ktorým pomáhame patria: OZ Svetielko nádeje, Centrum pomoci detskej onkológie Banská Bystrica, Dobrý anjel, nezisková organizácia, Plamienok n.o., detský hospic.

udelené

CERTIFIKÁTY