UTZ CERTIFIKÁT A RAINFOREST ALLIANCE

Určite ste si na Vašich obľúbených produktoch všimli certifikáty UTZ, Rainforest Alliance, Fair-Trade a mnoho ďalších menej známych certifikácii a symbolov.

Čo však tieto certifikáty znamenajú a aký je medzi nimi rozdiel?

UTZ je certifikácia, ktorá preukazuje zodpovedné hospodárenie nie len s kávou. Jedná sa o neziskovú organizáciu založenú v roku 2002 a jej cieľom je zaručiť dodržiavanie udržateľného pestovania kávy, kakaa a čaju.

Výrobky s certifikátom UTZ preukazujú :

  • Trvalo udržateľné hospodárstvo
  • Sociálnu zodpovednosť
  • Osvedčené poľnohospodárke metódy
  • Sledovateľnosť pohybu produktu naprieč dodávateľským reťazcom

UTZ UTZ with partner logos - UTZ

V roku 2020 sa však UTZ integrovala do ďalšieho známeho hnutia, ktorého ciele sú veľmi podobné

RAINFOREST ALLIANCE

Nový certifikačný program nadobudol účinnosť 1. Júla 2021 a nahradil vtedajší program UTZ. UTZ a Rainforest Alliance sa tak stali jednotnou značkou, ktorá zastrešuje životné práva pracovníkov, štandardy poľnohospodárstva a starostlivosť  o životné prostredie.

Cieľom Rainforest Alliance je zachovanie biodiverzity pomocou postupov udržateľného  poľnohospodárstva, lesníctva, ale aj turistiky. Certifikuje hlavne kávu, ale zároveň aj iné odvetvia, kde dohliada na dodržiavanie stanovených noriem.

Nerada Tea » Nerada Tea Gains Rainforest Alliance Certification | Nerada Tea

Čo považuje za štandard?

Farmy musia obnoviť zalesnenú plochu tak, aby 40% ich plochy bolo krytej tieňom.

Kvôli tomuto si farma vyžaduje aspoň sedemdesiat stromov na jeden hektár a aspoň dvanásť pôvodných typov stromov.

Farma nesmie zasahovať do vodných tokov, či akokoľvek zasahovať do ekosystému, zbavovať sa odpadu, vypúšťať chemikálie a inak škodiť životnému prostrediu.

Rainforest Alliance sa snaží absolútne zminimalizovať využitie detskej práce. Deti do 15 rokov nesmú byť zamestnancom farmy a deti nad 15 rokov musia pracovať v šetrných podmienkach. Sú v doprovode, nezdvíhajú ťažké predmety a sú podporované vo vzdelávaní, dostávajú však riadnu mzdu bez diskriminácie.

A čo Fair Trade?

The Treehugger Guide to Sustainable Certifications

Spravodlivý obchod alebo Fair Trade alebo férový obchod je označenie pre alternatívu k voľnému trhu, ktorá vznikla ako odozva na zlé podmienky, v ktorých sú pestovatelia a výrobcovia z rozvojových krajín nútení pracovať a predávať suroviny či iný tovar.

Koncept Spravodlivého obchodu zahŕňa pravidlá a podmienky, pri splnení ktorých je výrobok či surovina označená logom Fair Trade, ktoré spotrebiteľovi zaručuje, že pri jej vzniku nedochádzalo k potláčaniu ľudských práv (definovaných podľa OSN), k znečisťovaniu či poškodzovaniu prírody a pestovatelia či výrobcovia dostali za svoju prácu zaplatenú mzdu, ktorá im umožňuje rozvoj a určitú životnú úroveň (napr. si môžu dovoliť posielať svoje deti do školy, zatiaľ čo pestovatelia alebo výrobcovia predávajúci za trhové – obvykle nižšie – ceny si to dovoliť nemôžu). Výkupná cena surovín (napr. káva, banány, bavlna) je nastavená na určitú úroveň a nepodlieha výkyvom trhu.