+421 907 958 946 automaty@asovending.sk

Podmienky súťaže „VEĽKÁ VIANOČNÁ SÚŤAŽ“

 

Názov súťaže:             VEĽKÁ VIANOČNÁ SÚŤAŽ

 

Organizátor súťaže:

 

ASO VENDING s.r.o., so sídlom Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 851 221, DIČ: 2023114434, IČ DPH: SK2023114434, zapísaný v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 18957/S (ďalej len „ASO VENDING“ alebo aj „organizátor“)

 

Trvanie súťaže:          4.12.2023 do 26.12.2023

 

Ako súťažiť?              Stačí, ak nám v termíne od 4.12.2023 do 26.12.2023

 

 1. Zašleš odpoveď na našu otázku: Aký je váš obľúbený kávový nápoj, ktorý nesmie chýbať počas vašich vianočných príprav? Odpoveď napíšte do komentára v rámci nášho súťažného príspevku na FB.
 2. Budeš sledovať ASO VENDING na FB a zároveň na Instagrame.
 3. Dáš LIKE na náš súťažný príspevok.
 4. Označíš priateľa, s ktorým najradšej piješ váš obľúbený kávový nápoj v súťažnom príspevku spolu s tvojou odpoveďou na FB.
 5. Budeš zdieľať tento príspevok na FB, aby sa o súťaži dozvedeli aj vaši priatelia a mohli sa zapojiť!

 

Čo môžeš vyhrať?      Kávovar NESPRESSO ESSENZA MINI v hodnote 90 €.

 

Výhru nie je možné nahradiť inou cenou ani finančným plnením. Organizátor nie je povinný poskytnúť náhradu hotových výdavkov.

 

Podmienky účasti v súťaži:

 

 • Prihlásiť sa do súťaže môže fyzická osoba vo veku nad 18 rokov, okrem zamestnancov ASO VENDING a organizátora.
 • O výhercovi rozhoduje organizátor, a to náhodným online generátorom spomedzi tých účastníkov súťaže, ktorí splnili všetky podmienky.
 • Výhercu budeme informovať o výhre prostredníctvom správy na Messengeri. Výsledky súťaže budú zverejnené dňa 29.12.2023 na ASO VENDING fanpage na FB.
 • Výherca je povinný si prevziať výhru osobne v termíne po dohode s organizátorom súťaže alebo mu bude zaslaná poštou do 30 dní od oznámenia výsledku súťaže a adresy na zaslanie výhry.
 • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom, platí znenie týchto pravidiel a podmienok súťaže.
 • Súťažiaci berie na vedomie, že výhra v súťaži podlieha dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Výherca, pokiaľ jeho výhra nie je oslobodená od dane, má povinnosť odviesť z nepeňažnej výhry daň vo výške 19 %, a poistné vo výške 14 % do zdravotnej poisťovne.
 • Súťažiaci svojou aktívnou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktoré účasťou v tejto súťaži organizátorovi poskytuje (najmä kontaktné údaje, a pod.), pričom súťažiaci berie na vedomie, že organizátor spracúva tieto osobné údaje na účely plnenia tejto súťaže a na ďalšie marketingové účely. Rozsah osobných údajov, ktoré zamestnanec zamestnávateľovi poskytuje je najmä ale nielen: (i) meno a priezvisko, (ii) kontakt. Súťažiaci berie na vedomie a udeľuje organizátorovi súhlas na spracovanie aj ďalších osobných údajov, ktoré poskytne organizátorovi v súvislosti s touto dohodou ako aj plnením práv a povinností vyplývajúcich z tejto dohody. Tento súhlas súťažiaci udeľuje dobrovoľne, na celý čas trvania súťaže ako aj na obdobie 10 rokov po skončení súťaže.
 • Súťažiaci svojou aktívnou účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto dokumente.

 

Tím ASO VENDING