+421 907 958 946 automaty@asovending.sk

Podmienky súťaže „MÁJ KÁVY ČAS“

 

Názov súťaže:           MÁJ KÁVY ČAS

 

Zamilujte sa do novej kávy v našom novom Showroome. Navštívte náš Showroom, kde sa ponoríte do sveta čerstvých vôní a chutí kávových noviniek. Objavíte inovatívne technológie, ktoré spríjemnia váš každodenný kávový rituál a prinesú do vašej firmy novú úroveň POHODY.

Organizátor súťaže:

 

ASO VENDING s.r.o., so sídlom Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 851 221, DIČ: 2023114434, IČ DPH: SK2023114434, zapísaný v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 18957/S (ďalej len „ASO VENDING“ alebo aj „organizátor“)

 

Trvanie súťaže:         01.05.2024 -20.06.2024

 

Ako súťažiť?              1. Stačí, ak v termíne od 01.05.2024 do 31.05.2024 zašleš dopyt na návštevu nášho showroomu cez formulár zverejnený na webe https://asovending.sk/zamiluj-sa-do-kavy alebo priamo na marketing@asovending.sk

 1. Dopyt na návštevu môže byť zaslaný len za spoločnosť, resp. podnikateľa, ktorý zamestnáva viac ako 100 zamestnancov.
 2. Dopyt za spoločnosť, resp. podnikateľa môže podať len štatutárny zástupca alebo osoba inak oprávnená na podanie takého dopytu ( napr. splnomocnenec alebo osoba, ktorej to vyplýva z pracovnej náplne – napr. nákupca, CEO, CFO, HR manažér, manažéri, riaditelia a výkonní riaditelia)
 3. Následne si dohodneš termín návštevy v našom showroome a návštevu so svojimi kolegami aj zrealizuješ v dohodnutom termíne najneskôr do 15.06.2024.
 4. Počas návštevy vyplníš súťažný lístoček (s kontaktnými údajmi), ktorý vhodíš do urny a ten bude zaradený do žrebovania o uvedené ceny.
 5. Návštevy sa môže zúčastniť maximálne 12 osôb počas jednej návštevy.

 

Čo môžeš vyhrať?    

 1. 4-dňový pobyt v hoteli CROCUS v nádhernom prostredí Vysokých Tatier na Štrbskom Plese v hodnote 420 € (pre 2 až 4 osoby) a v termíne podľa dohody s organizátorom, najneskôr do konca roka 2024
 2. Nespresso kávovar pre dokonalú šálku kávy v hodnote 100 €.
 3. 10kg kávy v hodnote 200 €.
 4. 5kg kávy v hodnote 100 €.
 5. Darčekový kôš maškŕt v hodnote 50 €.

 

Výhru nie je možné nahradiť inou cenou ani finančným plnením. Organizátor nie je povinný poskytnúť náhradu hotových výdavkov.

 

Podmienky účasti v súťaži:

 • Zapojiť sa do súťaže môže fyzická osoba vo veku nad 18 rokov, ktorá sa zúčastnila návštevy showroomu v mene svojej spoločnosti podľa týchto pravidiel súťaže.
 • O výhercoch rozhoduje organizátor, a to vyžrebovaním piatich výherných súťažných lístočkov vhodených do urny počas návštevy súťažiacich v showroome.
 • Výhercu budeme informovať o výhre prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 30.06.2024 na ASO VENDING webe, fanpage na FB a Instagrame.
 • Výherca je povinný si prevziať výhru osobne v termíne po dohode s organizátorom súťaže alebo mu bude zaslaná poštou do 30 dní od oznámenia výsledku súťaže a adresy na zaslanie výhry.
 • Organizátor si vyhradzuje právo návštevu na základe dopytu neuskutočniť, ak neboli splnené podmienky alebo to z kapacitných dôvodov nie je možné alebo nie možné dohodnúť vzájomne vyhovujúci termín návštevy.
 • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom, platí znenie týchto pravidiel a podmienok súťaže.
 • Súťažiaci berie na vedomie, že výhra v súťaži podlieha dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Výherca, pokiaľ jeho výhra nie je oslobodená od dane, má povinnosť odviesť z nepeňažnej výhry daň vo výške 19 %, a poistné vo výške 14 % do zdravotnej poisťovne.
 • Súťažiaci svojou aktívnou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktoré účasťou v tejto súťaži organizátorovi poskytuje (najmä meno, priezvisko a email), pričom súťažiaci berie na vedomie, že organizátor spracúva tieto osobné údaje na účely plnenia tejto súťaže a na ďalšie marketingové účely. Tento súhlas súťažiaci udeľuje dobrovoľne, na celý čas trvania súťaže ako aj na obdobie 2 rokov po skončení súťaže.
 • Súťažiaci svojou aktívnou účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto dokumente.

 

Tím ASO VENDING