VIANOČNÁ SÚŤAŽ S ASO VENDING

DOPLŇ VTIPNÝ TEXT DO BUBLINY A VYHRAJ!

Pravidlá súťaže:
Predmetom súťaže je vymyslieť vtipný text do prázdnej bubliny umiestnenej na súťažnom obrázku. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto pridá vtipný komentár pod fotografiu s textom: „Je ti zima, dievčatko?“ na facebook konto ASO VENDING. Vyhlasovateľom súťaže je Soňa Korčeková – ASO VENDING, so sídlom Poľná 125, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 32016247, IČ DPH: SK 1020563214 (Ďalej len ASO VENDING).

– súťažiaci môžu pridať neobmedzené množstvo komentárov, ale vždy s rôznym obsahom
– spomedzi všetkých komentárov vyberie porota zostavená zo zamestnancov ASO VENDING najlepší príspevok (kritériá sú najmä: vtipnosť, trefnosť, prepojenosť na ASO VENDING), ktorý odmeníme kávovým vianočným balíčkom. Súťaž prebieha výlučne na facebook stránke ASO VENDING
– súťaž trvá od 10.12.2014 do 22.12.2014

Meno šťastného výhercu uverejníme 23.12.2014 na facebook stránke ASO VENDING. Výherca súťaže obdrží správu na facebookové konto, z ktorého bude výherný príspevok zaslaný. Správa bude obsahovať výzvu k zaslaniu kontaktných údajov pre doručenie výhry.

Súťažiaci nesie zodpovednosť za obsah uverejnených príspevkov. ASO VENDING si vyhradzuje právo odstrániť vulgárne, urážlivé, alebo inak mravne nevhodné príspevky, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom porušovať zákon. Komentáre, ktoré nebudú zverejnené na určenom mieste (pod vybranou fotografiou priamo na facebook stránke ASO VENDING), nemôžu byť zaradené do súťaže.

Zverejnením súťažného textu súťažiaci potvrdzuje, že je tvorcom daného príspevku alebo sú vysporiadané prípadné práva tretích osôb k danému príspevku a súťažiaci môže príspevok použiť v súlade s pravidlami súťaže.

Zverejnením príspevkov na facebook ASO VENDING súhlasíte s ich zverejnením na webovej stránke www.asovending.sk, rovnako ako aj s ich použitím na iné propagačné a marketingové účely.

Výhru nie je možné nahradiť inou cenou ani finančným plnením. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek odvolať.

Tím ASO VENDING