PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Organizátor súťaže:

Soňa Korčeková – ASO VENDING, s miestom podnikania Poľná 125, 974 05, Banská Bystrica, IČO: 32 016 247, DIČ: 1020563214, IČ DPH: SK1020563214, Prevádzka: Medený Hámor 7, Banská Bystrica, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, č. živ. registra 601-7274       
(ďalej len „ASO VENDING“ alebo aj „organizátor“)

Trvanie súťaže:     súťaž trvá 1 mesiac, počas obdobia máj

Ako súťažiť?        Do súťaže je možné zapojiť sa vhodením kompletne vyplneného lístka do hlasovacieho boxu. Hlasovacie lístky budú umiestnené na miestach dohodnutých s kontaktnou osobou spoločnosti.

sutaz hern obr.clanok

 

  • Súťažný lístok obsahuje 3 jednoduché otázky      
  • Do žrebovania budú zaradené len lístky s riadne označeným menom, priezviskom, kontaktným e-mailom súťažiaceho a s vyplnenými odpoveďami na všetky tri otázky
  • Každý súťažiaci sa môže zapojiť vhodením len jedného vyplneného lístka – ASO VENDING si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, u ktorých bude zistené viacnásobné zapojenie sa do súťaže, manipulácia s hlasovacím boxom, riadne nevyplnený súťažný lístok, skutočnosť, že nie sú zamestnancami spoločnosti, v prevádzke ktorej sa súťaž uskutočňuje, prípadne iné porušenie pravidiel súťaže
  • Po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca sa súťaž ukončí a poverený pracovník ASO VENDING odoberie hlasovacie boxy a iné propagačné materiály z prevádzky
  • Spomedzi všetkých účastníkov náhodne vyžrebujeme 25 výhercov
  • Zoznam výhercov, ako aj výhry, doručíme kontaktnej osobe prevádzky najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca od ukončenia súťaže.
  • Výhercov budeme súčasne o získaných výhrach informovať prostredníctvom zaslania emailov na adresu uvedenú na súťažných lístkov
  • Na vybraných automatoch /miestach v určených prevádzkach budú použité oznamy o konaní súťaže

 

Podmienky účasti v súťaži:

–    Prihlásiť do súťaže sa môže fyzická osoba vo veku nad 18 rokov, zamestnaná v prevádzke spoločnosti, kde sa organizátor rozhodol súťaž uskutočniť         
–   Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov
–    Výhercu budeme informovať o výhre prostredníctvom uvedeného emailového kontaktu. Preberanie výhry bude zabezpečené prostredníctvom kontaktnej osoby v danej prevádzke. 

Čo môžete vyhrať?

HLAVNÁ CENA: Kávovar Nespresso

2.cena: Kávová sada LOVE 2x Lavazza šálky s podšálkami, 2 balíky zrnkovej kávy Lavazza

3.cena: Váš obľúbený nápoj z ASO automatu na mesiac zdarma*

4.cena: Váš obľúbený nápoj z ASO automatu na týždeň zdarma*

5.cena: 1 kg zrnková káva Lavazza TOP

6.cena: 1kg zrnková káva Lavzza Grande Ristorazione

7.cena: 1kg zrnková káva Lavazza Pronto Crema

8.cena:  Instantná káva Nescafé Classic

9.cena:   Instantná káva Nescafé Mocambo

10.cena: Kartón keksíkov DELISSA

11.cena: Kartón keksíkov Horalky

12.cena:  Pitný režim Kofola

13.cena: 10 x Nápoj Zelený čaj Lauko

14.cena: Pitný režim Black Horse

15.cena: Pitný režim minerálka Oravan

16.cena: Sklenené dóza Nestlé

17.cena: Sklenený džbánok Nestlé

18.cena: ASO VENDING tričko + pero

19.cena: ASO VENDING tričko

20.cena: ASO VENDING tričko

21.cena: Kofola polokošeľa + pero

22.cena: Kofola polokošeľa

23.cena: Hrnček Nescafé

24.cena: Pohár Kofola

25.cena: Šnúrky do topánok Rajec

 

* Nápoje sú výhradne z automatov ASO VENDING (výherca obdrží kredit na zamestnaneckú kartu)

 

VZOR PROPAGAČNÉHO LETÁKU

letak hern vizual

PARTNERI: Kofola, Nestlé, Lauko, Nealko Oravan

 

Výhru nie je možné nahradiť inou cenou ani finančným plnením. Organizátor nie je povinný poskytnúť náhradu hotových výdavkov.

 

Záverečné ustanovenia:

–    Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti poskytnúť akékoľvek odškodnenie súťažiacim. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom, platí znenie týchto pravidiel a podmienok súťaže        
–    Súťažiaci berie na vedomie, že výhra v súťaži podlieha dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR.

– zapojením sa do súťaže súťažiaci udeľuje organizátorovi výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktoré účasťou v tejto súťaži organizátorovi poskytuje  pričom súťažiaci  berie na vedomie a udeľuje organizátorovi súhlas na spracovanie aj ďalších osobných údajov, ktoré poskytne organizátorovi v súvislosti s touto súťažou ako aj plnením práv a povinností vyplývajúcich z tejto súťaže. Tento súhlas súťažiaci udeľuje dobrovoľne, na celý čas trvania súťaže ako aj na obdobie 10 rokov po skončení súťaže.  
–    Súťažiaci vyplnením súťažného lístka udeľuje súhlas na spracovanie a použitie údajov na marketingové a propagačné účely            
–   Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto dokumente.

 

V prípade otázok neváhajte kontaktovať:

 

Mgr. Katarína Klasová

marketingové oddelenie

mob: +421 905 853 778

klasova@asovending.sk