Súťaž
Cena súťaže
Pravidlá súťaže
Zoznam automatov

Názov súťaže:     „FOTOSÚŤAŽ O ZÁJAZD“

Organizátor súťaže:

Soňa Korčeková – ASO VENDING, s miestom podnikania Poľná 125, 974 05, Banská Bystrica, IČO: 32 016 247, DIČ: 1020563214, IČ DPH: SK1020563214, Prevádzka: Medený Hámor 7, Banská Bystrica, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, č. živ. registra 601-7274
(ďalej len „ASO VENDING“ alebo aj „organizátor“)

Trvanie súťaže:     od 01.04.2015 do 31.08.2015

Ako súťažiť?        Stačí, ak nám od 01.04.2015 do 31.08.2015 zašleš svoju fotku pri automate ASO VENDING označenom nálepkou „FOTOSÚŤAŽ O ZÁJAZD“ s polepom väzňa a získaš NAJVIAC  HLASOV.

–    Fotografiu pridaj na webovú stránku www.asovending.sk prostredníctvom tlačidla PRIDAJ SVOJU FOTO
–    Nezabudni vyplniť tvoje údaje, aby sme ťa v prípade výhry mohli kontaktovať
–    Súťažné fotografie môžeš zdieľať na facebooku a získavať tak hlasy. Vyhráva fotografia s najvyšším počtom HLASOV. Hlasovanie prebieha na webe.
–    Súťažiaci môže zaslať najviac 3 rôzne fotografie.
–    Hlasovať za foto môžeš raz za 24 hodín v termíne od 01.04.2015 do 31.08.2015 z jedného počítača, resp. elektronického zariadenia (ďalej len „počítač“). ASO VENDING si vyhradzuje právo preveriť a vylúčiť súťažnú fotografiu v prípade viacnásobného hlasovania z jedného počítača (IP adresy), pravidelného a neúmerného hlasovania prostredníctvom scriptov, alebo ak súťažiaci iným spôsobom poruší pravidlá hlasovania. Dňa 31.08.2015 o 15:00 hod. sa uzavrie internetové hlasovanie a fotografia s najvyšším počtom hlasov vyhráva. V prípade rovnosti hlasov, má právo rozhodnúť organizátor, ktorá fotografia bude víťazná.

Podmienky účasti v súťaži:

–    Prihlásiť sa do súťaže môže fyzická osoba vo veku nad 18 rokov, okrem zamestnancov ASO VENDING a blízkych osôb zamestnancov a organizátora.
–    Fotografie nesmú byť urážlivé, nesmú obsahovať žiadne erotické alebo sexuálne prvky, nesmú byť vulgárne alebo inak mravne nevhodné fotografie, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom porušovať zákon. Fotografie, ktoré nebudú spĺňať túto požiadavku, nebudú zaradené do súťaže. ASO VENDING si vyhradzuje právo nezaradiť fotografiu do súťaže bez udania dôvodu.
–    Pred nahraním fotografie na webovú stránku www.asovending.sk musí súťažiaci potvrdiť vyhlásenie so znením „Súhlasím s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov.“
–    Podmienkou zaradenia do súťaže je kompletné vyplnenie údajov na http://asovending.sk/pridaj-svoju-selfie/vrátane nahrania fotografie a odkliknutia súhlasu s pravidlami súťaže.
–    Súťažiaci berie na vedomie, že všetky fotografie budú po ich odsúhlasení organizátorom zaradené do súťaže a zverejňované na webovej stránke www.asovending.sk.
–    Každý súťažiaci vyjadruje zaslaním fotografie a vyplnením prihlasovacieho formulára súhlas na zverejnenie fotografie a svojho mena na webovej stránke www.asovending.sk a na facebooku ASO VENDING.
–    Každý súťažiaci zaslaním fotografie vyhlasuje, že má oprávnenie na zverejnenie predmetnej fotografie a neporušuje takýmto konaním autorské práva a ani iné práva tretích osôb k fotografii. V prípade, že sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, súťažiaci zodpovedá za škodu, ktorá takýmto konaním vznikla organizátorovi.
–    Výhercu budeme informovať o výhre prostredníctvom e-mailu. Výsledky súťaže budú zverejnené dňa 02.09.2015 na ASO VENDING fanpage a na webe www.asovending.sk. V prípade overovania splnenia podmienok súťaže si organizátor vyhradzuje právo na predĺženie vyhodnotenia výsledkov súťaže, a to najviac o 7 pracovných dní od plánovaného termínu zverejnenia.

Čo môžeš vyhrať?    ZÁJAZD K MORU – ALL INCLUSIVE DOVOLENKU DO TURECKA PRE 2 OSOBY

Súťažiaci, ktorého fotografia získa najviac hlasov, vyhráva poukážku na septembrový all inclusive letecký zájazd do Turecka pre dve osoby.

Výhercovi nevzniká právny nárok na výhru a nemá ani nárok na zámenu výhry, alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Výhry zo stávok a hier vrátane tejto súťaže nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať, a to ani súdnou cestou. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s pravidlami súťaže a neplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce. Pri prevzatí výhry je výherca povinný podpísať organizátorovi výhernú listinu a preberací protokol, v opačnom prípade mu výhra nebude odovzdaná. Organizátor nie je povinný poskytnúť náhradu hotových výdavkov.

Kde môžeš súťažiť?

Zaradiť do súťaže bude možné len fotografie pri automatoch, ktoré sú označené nálepkou „FOTOSÚŤAŽ O ZÁJAZD“. Klikni SEM na zoznam súťažných automatov.

Záverečné ustanovenia:

–    Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom, platí znenie týchto pravidiel a podmienok súťaže.
–    Súťažiaci berie na vedomie, že výhra v súťaži podlieha dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Výherca, pokiaľ jeho výhra nie je oslobodená od dane, má povinnosť odviesť z nepeňažnej výhry daň vo výške 19 %, a poistné vo výške 14 % do zdravotnej poisťovne.
–    Súťažiaci týmto udeľuje organizátorovi výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktoré účasťou v tejto súťaži organizátorovi poskytuje (najmä podobizeň na fotografii, kontaktné údaje, a pod.), pričom súťažiaci berie na vedomie, že organizátor spracúva tieto osobné údaje na účely plnenia tejto súťaže a na ďalšie marketingové účely. Rozsah osobných údajov, ktoré zamestnanec zamestnávateľovi poskytuje je najmä ale nielen: (i) titul, meno a priezvisko, email a telefonický kontakt, podobizeň na fotografii. Súťažiaci berie na vedomie a udeľuje organizátorovi súhlas na spracovanie aj ďalších osobných údajov, ktoré poskytne organizátorovi v súvislosti s touto dohodou ako aj plnením práv a povinností vyplývajúcich z tejto dohody. Tento súhlas súťažiaci udeľuje dobrovoľne, na celý čas trvania súťaže ako aj na obdobie 10 rokov po skončení súťaže.
–    Súťažiaci zverejnením fotografie dáva súhlas na jej zverejnenie na webovej stránke www.asovending.sk a na facebooku ASO VENDING, rovnako ako aj s ich použitím na iné propagačné a marketingové účely
–    Účasťou v súťaži (zverejnením fotografie na webovej stránke ASO VENDING) vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto dokumente.

Tím ASO VENDING