Vaše práva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Skutočnosť, či sú vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom týchto spracovateľských operácií si overte v príslušnej sekcii, podľa účelu spracúvania.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka je v rozpore s Nariadením GDPR môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na inom dozornom orgáne v súlade s článkom 77 Nariadenia GDPR.

V prípade akýchkoľvek otázok, žiadostí alebo sťažností, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese office@asovending.sk.

 1.   Informácie pre dotknuté osoby, ktoré poslali životopis a vyplnili kontaktný formulár prostredníctvom webovej stránky www.asovending.sk v časti „kariéra“

  V prípade, že vyznačíte súhlas s poskytnutím a spracovaním uvedených osobných údajov potvrdzujete, že Vám boli v zmysle a v rozsahu článku 13 GDPR prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov, že ste boli poučený o právach a povinnostiach dotknutej osoby a súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov:  meno, priezvisko, e-mailová adresa, osobné údaje v rozsahu zaslaného životopisu (ďalej len „osobné údaje“) prevádzkovateľom:

  VENDING, s.r.o., so sídlom Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 642 (ďalej len „prevádzkovateľ“), na účel: výberové konanie na pracovnú pozíciu.

  Súhlas sa vzťahuje na všetky spracovateľské činnosti vykonávané s osobnými údajmi na ten istý účel.

  Dotknutá osoba udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov na dobu 1 roka od udelenia súhlasu. Po uplynutí vyššie uvedenej doby prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov z informačných systémov prevádzkovateľa. To neplatí ak dotknutá osoba využila svoje právo na vymazanie v zmysle čl. 17 Nariadenia GDPR.

   

  Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese Prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu, na e-mailovú adresu office@asovending.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

  Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Bližšie sú práva dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 Nariadenia GDPR a vyššie na stránke Prevádzkovateľa www.asovending.sk.

  Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcovi – partnerskej spoločnosti ASO VENDING s.r.o., s miestom podnikania Medený Hámor 7, 97401 Banská Bystrica, IČO: 45851221

  Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby nezverejňuje a neuskutočňuje ich prenos do tretích krajín.

  Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením GDPR môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na inom dozornom orgáne v súlade s článkom 77 Nariadenia GDPR.

  Dotknutá osoba potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku, že sú pravdivé a súhlasí s ich využitím k vymedzenému účelu.

  1. Informácie pre dotknuté osoby, ktoré podali dopyt (vyplnili kontaktný formulár) prostredníctvom webovej stránky www.asovending.sk (v časti „Moja káva“ alebo „konfigurátor“)

   

  V prípade, že vyznačíte súhlas s poskytnutím a spracovaním uvedených osobných údajov potvrdzujete, že Vám boli v zmysle a v rozsahu článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov, že ste boli poučený o právach a povinnostiach dotknutej osoby a súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov:  meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje“) prevádzkovateľom:

  ASO VENDING s.r.o., s miestom podnikania Medený Hámor 7, 97401 Banská Bystrica, IČO: 45851221  (ďalej len „prevádzkovateľ“), na účel: vybavenia Vašej objednávky

  Súhlas sa vzťahuje na všetky spracovateľské činnosti vykonávané s osobnými údajmi na ten istý účel.

  Dotknutá osoba udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov na dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Po uplynutí vyššie uvedenej doby prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov z informačných systémov prevádzkovateľa. To neplatí ak dotknutá osoba využila svoje právo na vymazanie v zmysle čl. 17 Nariadenia GDPR.

  Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese Prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu, na e-mailovú adresu office@asovending.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

  Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Bližšie sú práva dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 Nariadenia GDPR a vyššie na stránke Prevádzkovateľa www.asovending.sk.

  Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcovi – partnerskej spoločnosti VENDING, s.r.o., so sídlom Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 642.

  Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby nezverejňuje a neuskutočňuje ich prenos do tretích krajín.

  Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením GDPR môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na inom dozornom orgáne v súlade s článkom 77 Nariadenia GDPR.

  Dotknutá osoba potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku, že sú pravdivé a súhlasí s ich využitím k vymedzenému účelu.

  1. Informácie pre dotknuté osoby, ktoré volajú na bezplatnú zákaznícku linku 0800 500 255

   

  Prevádzkovateľom je ASO VENDING s.r.o., s miestom podnikania Medený Hámor 7, 97401 Banská Bystrica, IČO: 45851221 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

   

  Na aký účel budú spracúvané Vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účel vybavenia Vašej požiadavky, objednávky alebo podnetu, na účel plnenia zmluvy alebo na účel plnenia našich povinností. Ak ste nám udelili súhlas, Vaše osobné údaje môžu byť použité v súlade s udeleným súhlasom.

  Čo nám umožňuje spracúvať Vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje nám umožňujú spracúvať právne predpisy, a to v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a tiež v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie našich povinností.

  Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho súhlasu.

  Vaše osobné údaje môžu byť tiež spracúvané z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý môže súvisieť s ochranou práv alebo oprávnených záujmov.

  Komu Vaše osobné údaje budeme poskytovať?

  Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť osobám, ktoré sa budú podieľať na ich spracúvaní a iným osobám alebo subjektom, ak to ustanovuje alebo umožňuje právny predpis. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcovi – partnerskej spoločnosti VENDING, s.r.o., so sídlom Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 642.

  Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas doby, kým bude existovať naše oprávnenie alebo povinnosť ich spracúvať, najmä počas doby plnenia zmluvy, počas doby na uplatnenie právnych nárokov alebo počas doby, ktorú určuje právny predpis.

  Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňuje iba na základe Vášho súhlasu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba počas jeho trvania, pričom máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov. Súhlas udeľujete na 5 rokov od jeho udelenia.

  Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

  Medzi Vaše práva patrí právo požadovať od nás prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov. Bližšie sú práva dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 Nariadenia GDPR a vyššie na stránke Prevádzkovateľa www.asovending.sk.

  Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na inom dozornom orgáne v súlade s článkom 77 Nariadenia GDPR.

  Je potrebné, aby ste nám Vaše osobné údaje poskytli?

  Poskytovanie Vašich osobných údajov môže vyžadovať právny predpis, zmluva alebo uskutočnenie úkonov pred jej uzatvorením, prípadne splnenie iného účelu ich spracúvania, najmä vybavenie Vašej požiadavky, objednávky, podnetu, plnenie zmluvy alebo našej povinnosti. Ak má byť naplnený účel spracúvania, je nevyhnutné poskytnutie Vašich osobných údajov. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť nemožnosť splnenia Vašej požiadavky, naplnenia účelu ich spracúvania, porušenie zmluvy alebo právneho predpisu.

  V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov alebo Vašich práv a povinností, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese office@asovending.sk