PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Organizátor súťaže:

obchodná spoločnosť ASO VENDING s.r.o., so sídlom Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 85 1221, DIČ: 2023114434, IČ DPH: SK 2023114434, Prevádzka: Medený Hámor 7, Banská Bystrica, (ďalej len „ASO VENDING“ alebo aj „organizátor“)

Trvanie súťaže:  Súťaž trvá celkovo 3 mesiace, a to počas obdobia december 2018 – február 2019. Vaše návrhy môžete posielať najneskôr do 31.1.2019

Ako súťažiť?        Do súťaže je možné zapojiť sa zaslaním originálneho grafického návrhu potlače espresso šálky s podšálkou, ktorá bude vystihovať ASO VENDING (ďalej len „návrh“ alebo v množnom čísle „návrhy“) Do súťaže budú zaradené návrhy zaslané na e-mail marketing@asovending.sk najneskôr do 31.01.2019 v tomto formáte:

Predmet e-mailu: SÚŤAŽ NAVRHNI ŠÁLKU

Návrhy zasielajte vo formáte PDF v prílohe emailu alebo v odkaze prostredníctvom online úložiska.

V tele e-mailu nezabudnite prosím uviesť svoje meno, priezvisko, vek a tel. číslo. Do tela e-mailu ďalej prekopírujte nasledovné znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a súhlasu s pravidlami súťaže:

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom ASO VENDING s.r.o., so sídlom Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 851 221, ktorý na základe tohto súhlasu môže  spracúvať moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefonický kontakt, email, vek, za účelom organizovania súťaže s názvom „SÚŤAŽ NAVRHNI ŠÁLKU“. Tento súhlas udeľujem na obdobie počas trvania tejto súťaže a tri roky po jej skončení. Zároveň prehlasujem, že som bol riadne informovaný a poučený o svojich právach dotknutej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 a nariadenia GDPR.

 

Ďalej potvrdzujem, že som sa s pravidlami súťaže s názvom „SÚŤAŽ NAVRHNI ŠÁLKU“ organizovanej spoločnosťou ASO VENDING s.r.o., so sídlom Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 851 221, zverejnenými na web stránke www.asovending.sk riadne oboznámil, porozumel som im a bez výhrad s ich znením súhlasím.

 

 • Návrhy zaslané po 31.01.2019 nebudú zaradené do súťaže. Návrhy zaslané v nesprávnom formáte, bez označenia predmetu e-mailu, bez súhlasu so spracovaním osobných údajov, bez súhlasu s pravidlami súťaže alebo bez uvedenia kontaktných údajov môže organizátor zo súťaže vylúčiť.
 • Návrh by mal reprezentovať a vystihovať spoločnosť ASO VENDING. V prípade potreby súťažiaci môžu v návrhoch použiť aj logo ASO VENDING. Logo ASO VENDING v krivkách nájdete na stiahnutie pod pravidlami súťaže.
 • Pri vytvorení návrhu si môžete vybrať z troch druhov šálok podľa vlastného uváženia. Vizuály šálok nájdete v dokumente na stiahnutie pod pravidlami súťaže.
 • Počet použitých farieb ako aj potlačenej plochy nie je obmedzený.
 • Súťažiaci môže zaslať neobmedzený počet návrhov – čím viac návrhov pošleš, tým máš väčšiu šancu zaujať J

Podmienky účasti v súťaži:

 • Prihlásiť do súťaže sa môže každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony. V prípade súťažiacich mladších ako 15 rokov je potrebné spolu s návrhom e-mailom zaslať aj naskenovaný podpísaný súhlas zákonného zástupcu (rodiča). Vzor súhlasu nájdete v dokumente na stiahnutie pod pravidlami súťaže.

Čo môžete vyhrať?

Výherca celej súťaže získa:

 • možnosť uzatvoriť licenčnú zmluvu s organizátorom na použitie návrhu za finančnú odmenu 500€ (vyplatenie v hotovosti pri podpise licenčnej zmluvy),
 • zásobu kávy na celý rok (12 balení kávy Lavazza, hmotnosť spolu 12 kg)

a najmä možnosť zviditeľniť svoju tvorbu! Súťažiaci berie na vedomie, že výhra v súťaži podlieha dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR.

Ďalšie výhry:

Pre výhercu online hlasovania v súboji dizajnérov máme pripravené darčekové balenie kávy. Darčekové balenie kávy čaká aj jedného náhodne vybraného hlasujúceho v súboji dizajnérov.

Výhry nie je možné nahradiť inou cenou ani finančným plnením. Súťažiaci nemajú nárok na náhradu hotových výdavkov či iné protiplnenie za účasť v súťaži, a to ani v prípade výhercu.

Podmienky súťaže:

 • Súťažiaci zaslaním svojho návrhu vyhlasuje, že zaslaný návrh je jeho originálnym výtvorom a že je jediným a výlučným autorom tohto návrhu a je oprávnený s návrhom disponovať bez obmedzení.
 • Dňa 31.01.2019 o 24:00 hod. sa ukončí zber návrhov a kolektív ASO VENDING vyberie minimálne dva najkreatívnejšie návrhy, ktoré dňa 07.02.2019 posunie do online hlasovania prebiehajúceho na web stránke www.asovending.sk.
 • Po dobu 14 dní, do dňa 20.2.2019 bude na stránke www.asovending.sk spustený „súboj dizajnérov“, v ktorom seba a svoje návrhy odprezentujú vybraní súťažiaci. Hlasovať za návrhy je možné z každej unikátnej emailovej adresy jedenkrát denne, t.j. raz za 24 hodín
 • Následne odborná porota ASO VENDING (zložená zo zástupcov obchodného vedenia, marketingového zástupcu a zástupcu odbornej verejnosti z oblasti umenia) vyberie zo súťažných návrhov jeden výherný návrh. Odborná porota pri výbere prihliada najmä na kreativitu, originalitu, splnenie témy, reprezentovanie ASO VENDING, firemnú kultúru a na výsledky online hlasovania. ASO VENDING si vyhradzuje právo nevybrať žiaden výherný návrh a súťaž zrušiť.
 • Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke www.asovending.sk dňa 25.02.2019.
 • V prípade nekalosúťažného zmanipulovania online hlasovania na webovej stránke www.asovending.sk si ASO VENDING vyhradzuje právo online hlasovanie predčasne ukončiť a/alebo výsledok hlasovania na webovej stránke www.asovending.sk nebrať do úvahy.
 • Výhercu budeme informovať o výhre prostredníctvom telefonického kontaktu, ktorý uviedol v e-maili pri zaslaní návrhu prípadne prostredníctvom emailovej adresy, z ktorej nám zaslal svoj návrh.
 • Na termíne prevzatia výhry sa s výhercom dohodneme telefonicky alebo e-mailom. Osobná účasť výhercu pri prevzatí výhry je však nevyhnutná. Výhra bude výhercovi odovzdaná v sídle ASO VENDING na Medenom Hámri 7 v Banskej Bystrici.
 • Prevzatie výhry (finančnej odmeny za licenciu) je podmienené uzavretím licenčnej zmluvy na použitie návrhu všetkými známymi spôsobmi použitia v trvaní licencie 70 rokov.
 • ASO VENDING si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorých návrhy nebudú spĺňať kritériá uvedené v týchto pravidlách, a taktiež návrhy, ktoré budú hanlivé alebo nevhodné na zverejnenie, resp. iné použitie, prípadne súťažiacich, u ktorých bude zistené iné porušenie pravidiel súťaže.
 • Zapojením sa do súťaže všetci súťažiaci bez výhrad súhlasia s tým, že ich návrh bude môcť byť použitý pre účely ASO VENDING. S poukazom na uvedené súťažiaci udeľujú organizátorovi bezodplatnú neobmedzenú výhradnú licenciu v trvaní 70 rokov od zapojenia sa do súťaže, ktorá sa vzťahuje na zverejnenie návrhu a na všetky známe spôsoby použitia, najmä na použitie diela ako potlače pre espresso šálky prípadne na iné druhy úžitkových hmotných predmetov v neobmedzenom počte kusov. V tejto súvislosti je ASO VENDING ďalej oprávnený s úžitkovými hmotnými predmetmi, do ktorých bude návrh začlenený ďalej nakladať, a to najmä zverejňovať ich, rozmnožovať ich, rozširovať ich, a pod. Licencia je preto udelená najmä na spôsob použitia návrhu nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy. V zmysle ust. § 18 ods. 5 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon súťažiaci nepožadujú, aby návrh bol označený ich menom alebo pseudonymom pri použití ich diela, a taktiež súhlasia s tým, že ich návrh môže byť použitý aj v pozmenenej verzii.

Záverečné ustanovenia:

 • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti poskytnúť akékoľvek odškodnenie súťažiacim. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť na webovej stránke www.asovending.sk. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom, platí znenie pravidiel súťaže zverejnených na webovej stránke www.asovending.sk.
 • Zapojením sa do súťaže súťažiaci udeľuje organizátorovi výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktoré účasťou v tejto súťaži organizátorovi poskytuje. Tento súhlas súťažiaci udeľuje dobrovoľne, na celý čas trvania súťaže ako aj na obdobie 3 rokov po skončení súťaže. Ako dotknutá osoba má súťažiaci oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú adresu: office@asovending.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Zároveň týmto súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že osobné údaje môžu byť poskytnuté sprostredkovateľom, ktorí sa podieľajú na organizovaní súťaže: VENDING, s.r.o., so sídlom: Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica 16, IČO: 36 056 642.Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na základe dopytu na e-mail: office@asovending.sk.

VZOR PROPAGAČNÉHO LETÁKU

PLAGAT_DIZAJN_SUTAZ_A4

 

V prípade otázok neváhajte kontaktovať:

Mgr. Katarína Klasová

marketingové oddelenie

mob: +421 905 853 778

klasova@asovending.sk

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

LOGO_ASO_VENDING_1

LOGO_ASO_VENDING_2

SALKA_01

SALKA_02

SALKA_03

Súhlas rodiča_28 11 2018