Sme najväčším operátorom

na slovenskom trhu

Vitajte v ASO VENDING

Firma ASO VENDING vznikla v roku 1992 ako samostatná firma zaoberajúca sa prevádzkovaním nápojových automatov. Za dodávateľa automatov sme si zvolili firmu Necta. Vďaka dlhodobej a úspešnej spolupráci sme sa stali zástupcom tejto firmy na slovenskom trhu. Zameriavame sa na prevádzkovanie predajných automatov vo vlastnej sieti po celom Slovensku. Poskytujeme služby aj menším operátorom formou prenájmu, predaja a servisu nápojových automatov a predaja surovín pre nápojové automaty. Dnes je ASO VENDING najväčším operátorom na slovenskom trhu s vlastnou sieťou viac ako 5 000 nápojových automatov na horúce a chladené nápoje a rýchle občerstvenie. Našimi hlavnými odberateľmi sú veľké výrobné závody a priemyselné parky, s veľkou kumuláciou pracovníkov na malom priestore, s nepretržitým výrobným cyklom. Týmto podmienkam sme prispôsobili aj spôsob práce a koncept firmy.

Celková profesionalita

pre nás znamená

vyškolený servis, viacstupňová kontrola, pravidelné obnovovanie, otvorená komunikácia, pravidelná starostlivosť, priebežné informovanie o novinkách v systéme služieb

ASO slovami riaditeľa

Dlhodobým smerovaním spoločnosti je prevádzkovanie služieb zabezpečujúcich horúce nápoje, pitný režim a rýchle občerstvenie prostredníctvom predajných automatov vo vlastnej sieti po celom Slovensku. Denne využije naše služby viac ako 120 000 zákazníkov. V súčasnosti pokrývame územie Slovenska 23 servisnými centrami.

Našim hlavným cieľom je spokojnosť zákazníka s našimi, vždy dostupnými službami.

Naše ciele a poslania

Spoločnosť ASO VENDING, je zákaznícky orientovanou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby v oblasti prevádzky, prenájmu, predaja a servisu nápojových a predajných automatov.

Politikou našej spoločnosti je poskytovať služby, ktoré budú trvalo uspokojovať požiadavky a potreby našich zákazníkov. Pre splnenie tohto zámeru sa zaväzujeme plniť nasledujúce zásady:

Trvalo zlepšovat’ všetky realizované procesy s ciel’om d’alšieho rozvoja spoločnosti a zvýšenia spokojnosti zakazníkov tak, aby všetky procesy prebiehali efektfvne, aby boli v súlade s platným právnym poriadkom.
Zvyšovat’ kvalifikáciu a bezpečnostné povedomie zamestnancov a zabezpečovať ich trvalý odborný rast zisťovaním ich potrieb a realizáciou plánu odbornej prípravy.
Vytvárat’ vzájomne výhodné vzt’ahy s dodávatel’mi založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných produktov.
Zabezpečit’ súlad s právnymi a inými požiadavkami, ich sledovaním a implementovaním v rámci spoločnosti.
Zdokonal’ovat’ SMK, trvalo zlepšovať jeho efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkou normy STN EN ISO 9001: 2009.

Základným nástrojom manažmentu spoločnosti, umožnujúcim plniť uvedené zaväzky, je systém manažérstva kvality budovaný a udržiavaný v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001: 2009.
Etický kódex
Pomoc druhým
Naše produkty na trhu
Staráme sa o viac ako 1500 firiem
Máme viac ako 5 000 automatov
120 000 spokojných zákazníkov denne
23 servisných centier na Slovensku
Certifikáty

Firma ASO VENDING v dnešnej dobe pokrýva celé územie Slovenska. Zabezpečenie vysokého štandardu služieb a možnosti 24 hodinového servisu sme dosiahli vytvorením hustej siete servisných pobočiek.
Mám záujem o služby

Certifikát kvality

Cieľavedomou prácou v oblasti predajných automatov, zameranej na maximálnu spokojnosti našich zákazníkov, sme získali kredit partnera so službami s najvyšším štandardom.

Ďalším krokom na ceste k zdokonaľovaniu našich služieb bolo rozhodnutie spoločnosti prispôsobiť systém normám a predpisom, všeobecne uznávanému certifikátu riadenia kvality ISO 9001: 2008 v zameraní na prevádzku, predaj, prenájom a servis nápojových a predajných automatov.

Získanie certifikátu kvality chápeme ako ohodnotenie našej kvalitnej práce a potvrdenie dlhoročných skúseností v oblasti služieb nápojových a predajných automatov.

Veríme, že aj touto cestou sa nám podarí skvalitniť naše služby k Vašej plnej spokojnosti.

Chápanie kvality v spoločnosti ASO VENDING

Cieľavedomou prácou v oblasti predajných automatov, zameranej na maximálnu spokojnosť našich zákazníkov, sme získali kredit partnera so službami s tým najvyšším štandardom.

Ďalším krokom na ceste k zdokonaľovaniu našich služieb bolo rozhodnutie spoločnosti prispôsobiť systém normám a predpisom všeobecne uznávanému certifikátu riadenia kvality ISO 9001: 2008 v zameraní na prevádzku, predaj, prenájom a servis nápojových a predajných automatov.

Získanie certifikátu kvality chápeme ako ohodnotenie našej kvalitnej práce a potvrdenie dlhoročných skúseností v oblasti služieb nápojových a predajných automatov.

Veríme, že aj touto cestou sa nám podarí skvalitniť naše služby k Vašej plnej spokojnosti.

Definícia kvality:
(Všeobecne záväzná definícia)

Naša spoločnosť si vytvorila systém práce založený na :

celkovej profesionalite
spoľahlivom servise
inovatívnych technológiách
ústretovej komunikácii zameranej na požiadavky zákazníka

Ako ďalším stupňom našej prace bolo získanie certifikátu kvality ISO 9001.

„Celková profesionalita“ to znamená:

vyškolený servis (odborné skúšky, pravidelné preškolenia, odborný dohľad)
viacstupňová kontrola (plnič, pobočkár, vedúci servisu, obchodník – kontaktná osoba pre vaše potreby)
pravidelné obnovovanie (dopĺňanie informácií, školenia, pomoc špecialistov Necta, novinky zo zahraničia)
otvorená komunikácia
pravidelná starostlivosť
priebežné informovanie o novinkách v systéme služieb

„Spoľahlivý servis“ to znamená:

vyškolený personál
odborne spôsobilý
široká sieť servisných pobočiek
systém zberu, odovzdávania a kontroly informácií

„Inovatívne technológie“ to znamenajú:

Necta – líder na trhu (hlavný dodávateľ technológie)
priebežné zavádzanie noviniek do systému služieb

„Ústretová komunikácia“ to znamená:

prozákaznícky orientovaná firma
sme tu pre Vás

Etický Kódex

V rámci zlepšovania našich služieb sme prijali Etický Kódex ASO Vending, ako súbor všeobecne záväzných noriem, pravidiel a princípov podnikania firmy.
Všetci zamestnanci firmy ASO VENDING a spolupracujúce osoby sú povinné konať v zhode s uvedeným kódexom a udržiavať vysoké morálne zásady pri podnikaní a prácach a vytvárať prostredie dôvery a rešpektu.
Dodržiavanie týchto noriem je prísne sledované zo strany vedenia firmy.

Za spokojnosť klientov s našimi službami hovorí tiež každoročný nárast počtu prevádzkovaných nápojových automatov.

Firma ASO Vending v dnešnej dobe pokrýva celé územie Slovenska.
Zabezpečenie vysokého štandardu služieb a možnosti 24 hodinového servisu sme dosiahli vytvorením hustej siete servisných pobočiek.

Nájdete nás

V Banskej Bystrici , Bratislave, Dolnom Kubíne, Dubnici nad Váhom, Košiciach, Krupine, Detve, Leviciach, Martine, Nitre, Nových Zámkoch, Novom Meste nad Váhom, Poprade, Rimavskej Sobote, Seredi, Trnave, Žiari nad Hronom, Žiline, Vranove nad Topľou, Hanušovciach nad Topľou, Komárne, Piešťanoch, Topoľčanoch a v Detve

Pomoc druhým

Ako firma sa snažíme prispieť tým, ktorí pomoc potrebujú. Pravidelne prispievame do rôznych nadácií, ktoré vedia túto pomoc sprostredkovať.

U nás sú to organizácie :

OZ Svetielko nádeje,
Centrum pomoci detskej onkológie Banská Bystrica
Dobrý anjel, nezisková organizácia
Plamienok n.o., detský hospic

Naše produkty na trhu

Staráme sa o viac ako 1500 firiem
Máme viac ako 5 000 automatov
120 000 spokojných zákazníkov denne
23 servisných centier na Slovensku

Certifikáty

Firma ASO VENDING v dnešnej dobe pokrýva celé územie Slovenska. Zabezpečenie vysokého štandardu služieb a možnosti 24 hodinového servisu sme dosiahli vytvorením hustej siete servisných pobočiek.
Mám záujem o služby